تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
09:04 قبل از ظهر
65
آموزش احکام - قرائت صحیح نماز و قرآن-تصویری
آموزش احكام نوجوانان به زبان داستانmfmhm.mihanblog.com
آموزش احکام
 آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن

به صورت تصویری

آموزش احكام

ردیف عنوان
وضو
1 شستن صورت شستن صورت
2 شستن دستها شستن دستها
3 مسح مسح
4 شرایط وضو شرایط وضو
5 وضوی ارتماسی وضوی ارتماسی
غسل
6 چگونگی غسل چگونگی غسل
7 شستن سر شستن سر
8 شستن بدن شستن بدن
9 غسل ارتماسی غسل ارتماسی
نماز
10 قرائت قرائت
11 ركوع ركوع
12 سجده سجده
13 تشهد و سلام تشهد و سلام


آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن

ردیف عنوان
نماز
1 نماز مقام معظم رهبری نماز مقام معظم رهبری
2 اذان و اقامه - 1 اذان و اقامه - 1
3 اذان و اقامه - 2 اذان و اقامه - 2
4 اذان و اقامه - 3 اذان و اقامه - 3
5 قرائت سوره حمد - 1 قرائت سوره حمد - 1
6 قرائت سوره حمد - 2 قرائت سوره حمد - 2
7 قرائت سوره حمد - 3 قرائت سوره حمد - 3
8 قرائت سوره اخلاص قرائت سوره اخلاص
9 تشهد و سلام -1 تشهد و سلام -1
10 تشهد و سلام -2 تشهد و سلام -2
11 تشهد و سلام -3 تشهد و سلام -3
12 تشهد و سلام -4 تشهد و سلام -4
قرآن
13 آموزش تلبیه آموزش تلبیه
14 صداهای كوتاه - 1 صداهای كوتاه - 1
15 صداهای كوتاه - 2 صداهای كوتاه - 2
16 علامت سكون - 1 علامت سكون - 1
17 علامت سكون - 2 علامت سكون - 2
18 صداهای كشیده -1 صداهای كشیده -1
19 صداهای كشیده -2 صداهای كشیده -2
20 علامت تشدید -1 علامت تشدید -1
21 علامت تشدید -2 علامت تشدید -2
22 حروف ناخوانا - 1 حروف ناخوانا - 1
23 حروف ناخوانا - 2 حروف ناخوانا - 2
24 تنوین - 1 تنوین - 1
25 تنوین - 2 تنوین - 2
26 اشباع حرف ه -1 اشباع حرف ه -1
27 اشباع حرف ه -2 اشباع حرف ه -2
28 تنوین نزد حروف ساكن - 1 تنوین نزد حروف ساكن - 1
29 تنوین نزد حروف ساكن - 2 تنوین نزد حروف ساكن - 2
30 وقف - 1 وقف - 1
31 وقف - 2 وقف - 2
32 تمرین روخوانی - 1 تمرین روخوانی - 1
33 تمرین روخوانی - 2 تمرین روخوانی - 2

برچسب ها: آموزش احكام، آموزش قرائت صحیح نماز و قرآن، نماز، قرآن، احكام،
 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی