تبلیغات
✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿
10:00 قبل از ظهر
137
قانون جاذبه

من قانون نیوتون را رد میکنم

دیگر زمین جاذبه ندارد

اکنون...

فقط....

چهره زیبا جاذبه دارد

پول جاذبه دارد

جایگاهو پستو مقام جاذبه دارد

نمیدانم چرا مردم شبیه اصحاب کهف شدند

ساعت به وقت مهدی 12 است ولی آن ها هنوز در خوابند

آهـــــــــــــــــــــــــــــای مردم

چقدر میخوابید

بس است دیگر

از خواب غــــــفلت برخیزید....

+تو زمان 11 امام پیشین که ما غفلت کردیم دیگه داره وقت ظهور دوازدهمین امام میشه از خواب غفلت دربیاید

(که من امام دوازدهم را به ساعت 12 تشبیه کردم)
 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی