✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿

احكام وضو

احکام وضو

 


سئوال 1_ برای وضو انجام چه اعمالی لازم است؟

 

جواب ـ در وضو واجب است نیت نموده صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح كنند.

 شستن صورت


س 2_ صورت را چگونه باید شست؟

 

ج ـ درازای صورت را باید از بالای پیشانی جایی كه موی سر بیرون می آید تا آخر چانه شست و پهنای آن به مقداری كه بین انگشت وسط و شست قرار می گیرد. باید شسته شود و اگر مختصری از این مقدار را نشویند وضو باطل است و برای آنكه یقین كند این مقدار كامل شسته شده كمی اطراف آن را نیز بشویند.

 

 

س 3_ كسی كه دست یا صورتش كوچكتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد چه وظیفه ای دارد؟

 

ج ـ باید ملاحظه كند كه مردمان معمولی تا كجای صورت خود را می شویند او نیز تا همان جا را بشوید.

 

 

س 4_ وظیفه كسی در پیشانی او مو روئیده یا جلوی سرش مو ندارد چیست؟

 

ج ـ باید به اندازه معمول پیشانی را بشوید.

 

 

س 5_ اگر كسی احتمال دهد چرك یا چیز دیگری در ابروها، گوشه های چشم و لب او نمی گذارد آب به آن برسد چه وظیفه ای دارد؟

 

ج ـ چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد باید احتیاط پیش از وضو بررسی كند تا اگر مانعی هست برطرف نماید.

 


س 6_ وظیفه كسی كه پوست صورت او از لای مو پیدا باشد چیست؟ج ـ باید آب را به پوست برساند و اگر پیدا نباشد شستن مو كافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست.

 

 

س 7_ اگر كسی شك كند پوست صورت از لای مو پیدا است یا نه چه كاری باید انجام دهد؟

 

ج ـ بنا بر احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست برساند.

 

 

س 8_ آیا شستن موهایی كه از حد صورت بیشتر است لازم می باشد؟

 

ج ـ {خیر} واجب نیست مانند زیادی محاسن ( ریش ) كه از درازا یا پهنای صورت گذشته باشد.

 

 

س 9_ شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم كه در وقت بستن دیده نمی شود چه حكمی دارد؟

 

ج ـ واجب نیست ولی برای آنكه یقین كند از جاهایی كه باید شسته شود چیزی باقی نمانده مقداری از آنها را نیز بشوید.

 

 

س 10_ نمازهای كسی نمی داند در هنگام وضو مقداری از لب و چشم و داخل بینی را شسته یا نه چه حكمی پیدا می كند؟

 

ج ـ كسی كه نمی دانسته باید این مقدار را بشوید اگر نداند در وضوهایی كه گرفته این مقدار را شسته یا نه نمازهایی كه خوانده صحیح است.

 

 

س 11_ روش صحیح شستن دستها و صورت در هنگام وضو گرفتن چگونه است؟

 

ج ـ باید صورت و دستها را از بالا به پائین شست و اگر از پائین به بالا بشوید وضو باطل است.

 

 

س 12_ اگر دستها را تر كند و به صورت و دستها بكشند وضویش چه حكمی پیدا می كند؟

 

ج ـ چنانچه تری دست به قدری باشد كه بر اثر كشیدن دست آب كمی بر آنها جاری شود كافی است.شستن دستها

 

 

احکام وضو

 

 

س 13_ برای وضو گرفتن بعد از شستن صورت چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشت ها بشویند.

 س 14_ برای آنكه یقین كند آرنج را كاملا شسته چه كاری باید انجام دهد؟


ج ـ باید مقداری بالاتر از آرنج را نیز بشوید.س 15_ در موقع وضو دستها را باید تا چه قسمتهایی بشوید؟

ج ـ باید دستها را تا سر انگشتان بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوی او باطل است.

 


س 16_ اگر دستها را پیش از وضو تا مچ شسته باشد آیا شستن دوباره آن لازم است؟

ج ـ بله حتی اگر پیش از وضو دستهای خود را تا مچ شسته باشد.

 


س 17_ شستن دستها و صورت برای وضو گرفتن چند مرتبه لازم است؟

ج ـ مرتبه اول: واجب، مرتبه دوم: مستحب، مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام می باشد.

 س 18_ در هنگام شستن دستها برای وضو شستن اول و دوم و سوم چگونه محاسبه می گردد؟

ج ـ اما كدام شستن اول یا دوم یا سوم است مربوط به قصد كسی است كه وضو می گیرد پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلاً ده مرتبه آب به دستها بریزد اشكال ندارد و همه آنها شستن اول حساب می شود و اگر به قصد اینكه سه مرتبه بشوید سه مرتبه آب بریزد مرتبه سوم حرام است.

 


س 19_ انجام چه امور و حالاتی برای وضو گرفتن مستحب است؟

ج ـ
مستحب است وضو را شاداب گرفت و آب وضو به مقدار یك مد باشد.

 س 20_ چه كارهایی در هنگام وضو گرفتن مكروه است؟

ج ‌ـ ‌زیاده روی در آب وضو مكروه و چه بسا حرام می گردد.مسح سر

 

احکام وضو

 

 

س 21_ در وضو گرفتن بعد از شستن هر دو دست چه وظیفه ای داریم؟

ج ـ
بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو كه در دست مانده مسح كند و بنا بر احتیاط واجب با دست راست از بالا به پایین مسح نماید.

 س 22_
جای مسح سر كجاست؟

ج ـ
یك قسمت از چهار قسمت سر كه مقابل پیشانی است جای مسح می باشد و هر جایی این قسمت را به هر اندازه مسح كند كافی است.

 س 23_ به چه مقدار باید سر را مسح كرد؟

ج ـ بنا بر احتیاط واجب به مقدار عرض یك انگشت مسح نماید و احتیاط مستحب آن از درازا به اندازه درازای یك انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید.

 س 24_ آیا لازم است كه مسح سر بر پوست آن باشد؟

ج ـ
{ خیر } لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد. بلكه بر موی جلوی سر نیز صحیح است.

 س 25_ كسی كه موی جلوی سرش بلند باشد، چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ كسی كه موی جلوی سر او به اندازه ای بلند است كه اگر مثلاً شانه كند به صورتش می ریزد یا به جاهای دیگر سر می رسد مانند زنها باید بیخ موها را مسح كند و یا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح كند.

 


س 26_ آیا وضوی كسی كه موهای بلند سرش را جلو پیشانی و سر خود جمع كند و آن گاه بر آنها مسح نماید درست است؟

ج ـ
[خیر] بر موهایی كه از جاهای دیگر به جلوی سر جمع كند یا آمده باشد و مسح كند باطل است.مسح پـا هـا

 

احکام وضو

 

 

 

س 27_ در وضو بعد از مسح سر نوبت به چه كاری می رسد؟

ج ـ باید با تری آب وضو كه در دست مانده روی پاها را از مسح كند.

 س 28_ روش صحیح مسح پا چگونه است؟

ج ـ
[باید] روی پاها را از سر یكی از انگشتها تا برآمدگی روی پا مسح كند و بنا بر احتیاط مستحب تا مفصل را مسح نماید.

 س 29_ آیا باید مسح پای راست را مقدم بر پای چپ نماید؟

ج ـ
بنا بر احتیاط مستحب پای راست را مقدم بر مسح پای چپ نماید.

 س 30_ آیا می توان با دست چپ پای راست را مسح نمود؟

ج ـ
[خیر] پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ مسح نماید.س 31_ پهنای مسح پا به چه اندازه ای باید باشد؟

ج ـ
پهنای مسح پا به هر اندازه باشد كافی است ولی بهتر است به اندازه پهنای سر انگشت بسته باشد بهتر از آن مسح تمام روی پاست.

 س 32_ در مسح پا چه اندازه باید دست را روی پا كشید؟

ج ـ واجب نیست كه در مسح پا دست را بر سر انگشت ها بگذارد و سپس به پشت پا بكشد بلكه اگر تمام دست را روی پا بگذارد و كمی بكشد كفایت می كند اگر چه قسمت اول بهتر است.

 


س 33_ در مسح سر و روی پا چگونه باید عمل كرد؟

ج ـ
باید دست را روی آن بكشد و اگر دست را نگه دارد و سر یا پا را به آن بكشد وضو باطل است.

 


س 34_ اگر موقعی كه دست را بر سر یا پا می كشد سر یا پا حركت كند وضو چه حكمی پیدا می كند؟

ج ـ
اشكالی ندارد.

 س 35_ اگر جای مسح پا قدری باشد وضو چه حكمی پیدا می كند؟

ج ـ جای مسح باید خشك باشد و اگر به قدری تر باشد كه رطوبت كف دست بر آن اثر نكند خلاف احتیاط واجب است. ولی اگر تری آن كم باشد اما رطوبتی كه بعد از مسح در آن دیده می شود بگویند كه از تری كف دست است اشكال ندارد.

 س 36_ اگر برای مسح رطوبتی در كف است نمانده باشد چه وظیفه ای دارد؟

ج ـ نمی تواند دست را با آب غیر وضو تر كند بلكه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد.

 


س 37_ مسح كردن پا از روی جوراب و كفش چه حكمی دارد؟

ج ـ باطل است.

 س 38_ در چه صورتی مسح از روی جوراب و كفش مسح كند؟

ج ـ اگر بر اثر سرمای شدید یا ترس از دزد درنده و مانندآن نتواند كفش یا جوراب رابیرون آورد مسح مردن بر آن اشكال ندارد.

 

 


س 39_ اگر روی كفش نجس باشد در هنگام اضطرار چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
‌باید چیز پاكی بر آن بیندازد و به آن مسح كند و بنا بر احتیاط واجب تیمم نیز بنماید.

 س 40_ وظیفه كسی كه روی پای او نجس است و نمی توان برای مسح آن را آب بكشد چیست؟

ج ـ
باید تیمم نماید.

 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات