✿ ☼ مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی ☼ ✿

شرایط صحیح بودن وضو


 

شرایط وضو

 

س 1_ شرایط صحیح بودن وضو، چند چیز است؟

 

ج _ شرایط صحت وضو دوازده چیز می باشد.

 

 

 

س 2_ شرط اول و دوم وضو كدام است؟

ج _ شرط اول این است كه: آب وضو پاك باشد و شرط دوم این است كه: آب وضو مطلق باشد.

 

س 3_ اگر انسان از روی ندانستن و یا فراموشی با آب مضاف یا نجس وضو بگیرد، آیا وضویش صحیح است؟


ج _ [خیر] باطل است.

 


س 4_ حكم نمازهایی كه با وضوی مذكور در سئوال فوق گفته شد، چیست؟


ج _
باید آن نمازها را دوباره با وضوی صحیح بجا آورد.

 


س 5_ اگر وقت نماز تنگ بود و آبی جز آب گل مضاف در دسترس نبود، چه وظیفه ای داریم؟


ج _ باید تیمم كرد و اگر وقت داریم احتیاط واجب آن است كه صبر كند تا آب صاف شود و بعد وضو بگیریم.

 


س 6_ شرط سوم وضو چیست؟


ج ـ
[آن است كه باید] آب وضو ظرف محل وضو و فضایی كه در آن وضو می گیرد مباح باشد.

 


س 7_ وضو نمودن به وسیله آب غصبی چه حكمی دارد؟


ج ـ ‌وضو با آب غصبی یا در ظرف و محل غصبی حرام و باطل است.

 


س 8_ اگر آب وضو از دستها و صورت در جای غصبی بریزد چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ
وضوی او باطل است.

 


س9_ حكم وضو گرفتن از حوض مدارس كه معلوم نیست وقف همه مردم باشد چیست؟


ج ـ وضو گرفتن از حوض مدرسه ای كه انسان نمی داند آن حوض را برای همه مردم وقف كرده اند یا برای محصلین همان مدرسه در صورتی كه معمولا مردم از آب آن وضو بگیرند و عمل ایشان كشف از تعمیم وقف كند اشكال ندارد.

 


س 10_ در چه صورت نمی توان از حوض مسجدی وضو نمود؟


ج ـ
كسی كه قصد ندارد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض آن را برای همه مردم وقف كرده اند یا فقط برای كسانی كه در آنجا نماز می خوانند بنا بر احتیاط نمی تواند از حوض آن وضو بگیرد.

 


س 11_ در چه صورت می توان از حوض مسجدی وضو ساخت اما در آن مسجد نماز نخواند؟


ج ـ اگر معمولا كسانی كه نمی خواهند در آنجا نماز بخوانند از حوض آن وضو می گیرند و این عمل كاشف از تعمیم وقف باشد می تواند از حوض آن وضو بگیرد.

 


س 12_ در چه صورت وضو گرفتن از حوض تیمچه ها ، پاساژها ، مسافرخانه ها و مانند آن برای غیر ساكنین آنها عیب ندارد؟


ج ـ
برای كسانی كه مالك یا ساكن آنجا نیستند در صورتی صحیح است كه معمولا كسانی كه مالك و ساكن آنجا نیستند نیز با آب آنجا وضو بگیرند و وضو گرفتن آنها كشف از تعمیم وقف كند.

 


س 13_ كسی نمی داند صاحب نهرهای بزرگ ، رودخانه ها ، جویها ،كانالها و آبراههای شخصی آیا می تواند با آب آنها وضو بگیرد؟


ج ـ اگر چه نداند كه صاحب آنها راضی است وضو گرفتن اشكال ندارد.

 


س 14_ اگر صاحب نهرها، رودخانه های بزرگ ، جویها ، كانالها و آبراهای شخصی از وضو گرفتن نهی كند وضو با این آبها چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ
بنا بر احتیاط واجب با آب آنها وضو نگیرد.

 


س 15_ وضوی كسی كه از روی فراموشی با آب غصبی وضو گرفته چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ اگر فراموش كند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد وضویش صحیح است.

 


س 16_ آیا وضوی كسی كه آبی را غصب كرده و بعد از روی فراموشی با آن وضو بگیرد درست است؟


ج ـ كسی كه خودش آب را غصب كرده اگر غصبی بودن آن را فراموش كند و وضو بگیرد گر چه حكم به بطلان وضویش نمی توان داد لكن بنا بر احتیاط به آن وضو اكتفا نكند.

 


س17_ حكم وضوی كسی كه به حكم غضب جاهل است چه می باشد؟


ج ـ در صورتی كه جاهل قاصر باشد وضویش صحیح و اگر جاهل مقصر باشد وضوی او خالی از اشكال نیست.

 


س 18_ شرط چهارم وضو چیست؟


ج ـ ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.

 


س 19_
حكم وضو گرفتن با آبی كه در ظرف طلا یا نقره باشد چیست؟


ج ـ وضو گرفتن با آبی كه در ظرف طلا و نقره می باشد حرام و باطل است.

 


س 20_
اگر آب را در ظرف غیر طلا یا نقره خالی كند و سپس وضو بگیرد وضویش چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ اشكال ندارد.

 


س 21_ آیا كسی كه از روی فراموشی غفلت و یا جهل با آبی كه در ظرف طلا یا نقره است وضو بگیرد درست است؟


ج ـ وضوی او صحیح است.

 


س 22_
كسی كه مقداری آب در ظرف طلا یا نقره دارد و جز آن آبی در اختیار ندارد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
نمی تواند با آن آب وضو بگیرد و باید تیمم كند.

 


س 23_ اگر كسی با ظرف غصبی طلا یا نقره وضوی ارتماسی بگیرد آیا وضویش صحیح است؟


ج ـ وضوی او باطل است.

 


س 24_ آیا وضوی كسی با مشت از داخل ظروف طلا یا نقره آب برای وضو بردارد صحیح است؟


ج ـ در صورتی كه با مشت یا چیز دیگری آب را از آنها بردارد و به صورت و دستها بریزد این كار حرام است ولی وضوی او صحیح می باشد.

 


س 25_ آیا می توان با آب حوضی كه مثلاً یك آجر یا یك سنگ آن غصبی است و وضو گرفت؟


ج ـ
چنانچه عرفا تصرف در آن نباشد وضو نگیرد.

 


س 26_ آیا با آب حوض یا نهری كه در صحن امامان یا امامزاده ها كه سابقا قبرستان بوده می توان وضو گرفت؟


ج ـ
اگر در صحن یكی از امامان یا امامزادگان كه سابقا قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند چنانچه انسان نداند كه زمین صحن را برای قبرستان وقف كرده اند وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.

 


س 27_
شرط پنجم وضو چیست؟


ج ـ باید اعضای وضو هنگام شستن و مسح كردن پاك باشد.

 


س 28_ اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را كه شسته یا مسح كرده نجس شود چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ وضوی او صحیح است.

 


س 29_ اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد وضو باطل است؟


ج ـ
‌وضو صحیح است.

 


س 30_ وضوی كسی كه مخرج بول یا غایط تطهیر نكرده چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ
بنا بر احتیاط مستحب اول آن را تطهیر كند بعد وضو بگیرد.

 


س 31_
اگر یكی از اعضای وضو نجس باشد چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ می توان قبل از آنكه آن عضو را به نیت وضو بشوید آن را آب بكشد.

 


س 32_
آیا وضوی كسی كه عضو نجس را به نیت وضوی ارتماسی در آب فرو می برد صحیح است؟


ج ـ وضویش صحیح است و از آب كشیدن نیز كفایت می كند.

 


س 33_ اگر یكی از اعضای وضو نجس باشد و بعد وضو شك كند چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ اگر یكی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند پیش از وضو آنجا را آب كشیده یا نه در موقع وضو متوجه پاك بودن و نجس بودن آنجا نبوده و احتمال آب كشیدن آن را ندهد بنا بر احتیاط وضو باطل است.

 


س 34_
اگر می داند عضوی از اعضای وضو نجس بوده یا شك دارد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
اگر می داند متوجه بوده یا شك دارد متوجه بوده یا نه یا احتمال آب كشیدن بدهد وضو صحیح است و در صورت جایی را كه نجس بوده باید آب بكشد.

 


س 35_
اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است كه خون آن بند نمی آید وظیفه چیست؟


ج ـ
اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است كه خون آن بند نمی آید و آب برای آن ضرر ندارد باید در آب كر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد كه خون بند بیاید. سپس به دستوری كه گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد.

 


س 36_
شرط ششم وضو چیست؟


ج ـ وقت برای وضوی نماز كافی باشد.

 


س 37_ اگر وقت به اندازه ای تنگ باشد كه با وضو گرفتن مقداری از نماز فوت می شود چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ
هر گاه وقت به قدری تنگ است كه اگر وضو بگیرد تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود باید تیمم كند.

 


س 38_ اگر وقت برای تیمم و وضو یك اندازه بود تكلیف چیست؟


ج ـ اگر برای وضو و تیمم یك اندازه وقت لازم است باید وضو بگیرد.

 


س 39_ كسی كه به خاطر تنگی وقت وظیفه اش تیمم است آیا می تواند برای خواندن قرآن و دیگر كار های مستحبی وضو بگیرد؟


ج ـ
كسی كه در تنگی وقت نماز باید تیمم كند اگر به قصد قربت یا برای كار مستحب مانند خواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است.

 


س 40_ كسی وقت كافی برای نماز نداشت و با این وجود وضو گرفت آیا با این وضو می تواند نماز بخواند؟


ج ـ
اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد باطل است.

 


س 41_
شرط هفتم وضو كدام است؟


ج ـ به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خدا وضو بگیرد.

 


س 42_ كسی كه به خاطر خنك شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ
اگر برای خنك شدن با به قصد دیگری وضو بگیرد وضو باطل است.

 


س 43_ نیت وضو چگونه باید انجام شود؟


ج ـ
لازم نیست وضو را به زبان بگوید یا از قلب بگذراند ولی باید متوجه باشد كه وضو می گیرد به طوری كه اگر از او بپرسند چه می كنی؟ بگوید: وضو می گیرم.

 


س 44_
شرط هشتم وضو چیست؟


ج ـ
وضو را به ترتیبی كه گفته شد بجا آورد. یعنی اول صورت بعد دست راست بعد دست چپ را بشوید. بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید و بنا بر احتیاط مستحب باید اول پای راست و سپس پای چپ را مسح نماید.

 


س 45_ اگر ترتیب سئوال 99 رعایت نشود وضو چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است.

 


س 46_ شرط نهم وضو چیست؟


ج ـ
كارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.

 


س 47_ در چه صورت اگر پشت سر هم نیز كارهای وضو را انجام دهد وضویش باطل است؟


ج ـ اگر بین كارهای وضو به قدری فاصله شود كه وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح كند رطوبت جاهایی كه پیش از آن شسته یا مسح كرده خشك شده باشد وضو باطل است.

 


س 48_ اگر وقت رطوبت جای قبلی خشك شده باشد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
‌اگر فقط رطوبت جای قبلی خشك شده باشد مثلاًموقعی كه می خواهد دست چپ را بشوید فقط رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد بنا بر احتیاط وضو را از سر بگیرد.

 


س 49_ وضوی كسی كه به ترتیب انجام شده اما بر اثر گرمای زیاد رطوبت خشك شود چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ
اگر كارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد ولی بر اثر گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند آن رطوبت خشك شود وضوی او صحیح است.

 


س 50_ آیا راه رفتن در بین وضو باعث اشكال در آن می شود؟


ج ـ ‌
راه رفتن در بین وضو اشكال ندارد. پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح كند وضوی او صحیح است.

 


س 51_ شرط دهم وضو چیست؟


ج ـ
شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد.

 


س 52_ وضوی كسی كه دیگری در رساندن آب به دست و صورت و دیگر اعضای بدن او كمك كند چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ ‌اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او كمك نماید وضو باطل است.

 


س 53_ كسی كه نمی تواند وضو بگیرد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
‌باید نائب بگیرد كه او را وضو دهد و چنانچه مزد بخواهد در صورتی كه می تواند، باید بدهد.

 


س 54_
كسی كه برای انجام وضو نایب گرفته برای نیت و مسح سر و پاها چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ باید خود او نیت كند و با دست خود مسح نماید. اگر نمی تواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جای او مسح بكشد و اگر این هم ممكن نیست باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت سر و پای او را مسح كند.

 


س55_ وضو گیرنده در چه صورت نباید كمك بگیرد؟


ج ـ
هر كدام ازكارهای وضو را كه می تواند به تنهایی انجام دهد نباید كمك در آن بگیرد.

 


س 56_
شرط یازدهم وضو كدام است؟


ج ـ
استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

 


س57_
در چه صورت با بودن آب نباید وضو گرفت؟


ج ـ
كسی كه می ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را برای وضو مصرف كند تشنه بماند نباید وضو بگیرد.

 


س58_
اگر آب برای كسی ضرر داشت و بدون اطلاع از این ضرر وضو گرفت چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ اگر نداند آب برای او ضرردارد و وضو بگیرد گرچه بعد بفهمد ضرر داشته وضوی او صحیح است.

 


س59_
در صورت رساندن آب صورت و دستها به مقدار كمی كه وضو با آن صحیح است ضرر ندارد چگونه باید عمل كرد؟


ج ـ
اگر بیشتر از آن ضرر دارد باید به همان مقدار وضو بگیرد.

 


س 60_
شرط دوازدهم وضو چیست؟


ج ـ در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.

 


س61_
كسی كه می داند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شك دارد كه از رسیدن آب جلوگیری می كند یا نه چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ باید آن را برطرف كند یا آب را به زیر آن برساند.

 


س 62_
اگر زیر ناخن چرك بود وضو اشكال پیدا می كند؟


ج ـ وضو اشكال ندارد.

 


س63_
اگر زیر ناخن چرك بود و ناخن را گرفت چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
باید برای وضو آن چرك را برطرف كنند.

 


س64_
اگر ناخن از مقدار معمولی بلندتر بود و زیر آن چرك نیز وجود داشت وظیفه چیست؟


ج ـ باید چرك زیر مقداری را كه از معمول بلندتر است برطرف نماید.

 


س65_
اگر در صورت و دستها ، جلوی سر و روی پاها بر اثر سوختن یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ شستن و مسح روی آن كافی است.

 


س 66_
اگر برآمدگی روی اعضای وضو سوراخ شود چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زیر پوست لازم نیست بلكه اگر پوست یك قسمت آن كنده شود لازم نیست آب به زیر قسمتی كه كنده شده برساند.

 


س67_ چنانچه پوستی كه كنده شده گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می شود برای وضو گرفتن وظیفه چیست؟


ج ـ باید آن را قطع كند یا آب را به زیر آن برساند بنا بر احتیاط.

 


س 68_
اگر انسان شك كند چیزی به اعضای وضوی او چسبیده یا نه چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد مانند آنكه بعد از گل كاری شك كند گل به دست او چسبیده یا نه باید بررسی كند یا به قدری دست بمالد كه اطمینان پیدا كند كه اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است.

 


س69_
جایی را كه باید شست و مسح كرد اگر چركین باشد آیا به وضو اشكال وارد می كند؟


ج ـ جایی را كه باید شست و مسح كرد هر قدر چرك باشد اگر چرك آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد.

 


س 70_
اگر بعد از گچ كاری و مانند آن چیز سفیدی روی پوست بماند چه وظیفه ای متوجه ماست؟


ج ـ اگر بعد از گچ كاری و مانند آن چیز سفیدی كه از رسیدن آب به پوست جلوگیری نمی نماید بر دست بماند ولی اگر شك كند با بودن آن آب به بدن می رسد یا نه آن را برطرف كند.

 


س 71_
كسی كه می داند در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست یا نه و بعد از وضو شك كند چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ اگر پیش از وضو بداند در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه وضوی او صحیح است.

 


س 72_
آیا وضوی كسی كه در بعضی از اعضای وضویش مانعی باشد كه گاهی آب به خودی خود و به زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد درست است؟


ج ـ اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد كه گاهی آب به خودی خود زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زیر آن رسیده یا نه چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده احتیاط مستحب آن است كه دوباره وضو بگیرد.

 


س 73_ اگر بعد از وضو شك كند چیزی كه مانع رسیدن آب است در اعضای وضو بوده یا نه وضو چه حكمی پیدا می كند؟


ج ـ وضو صحیح است.

 مرکزفرهنگی منتظران حضرت مهدی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic